Beredskabsplan

Beredskabsplan
for indsats ved uheld på Virksund Lystbådehavn
Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende
både
Udarbejdet af Sikker havn udvalget, Virksund Lystbådehavn: Oktober 2013. Justeret:


Indhold:
1. Formål
2. Alarmering
3. Brand
4. Drukneulykker
5. Personskader
6. Forureningsulykker
7. Synkende både
8. Vedligeholdelse og afprøvning af udstyr
9. Instruktion af Superbrugere
10. Øvelser

1. Formål og målsætning

De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m.
Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på
Virksund Lystbådehavn for at minimere og begrænse en given ulykke.
Planen dækker havnens sø- og landområde jf. definitionen i havnens ordensreglement.

Planens målsætning

• At sikre, at det rette rednings-, sluknings- og forureningsbekæmpelses-       udstyr findes på rette sted, fungerer optimalt og er nemt at finde.

• At gøre havnens brugere er bekendt med de opgaver der skal udføres           ved uheld (redning/alarmering/slukning og førstehjælp herunder                   kendskab til og betjening af udstyr).

2. Alarmering:
Ring 112 for at få hjælp – Du får fat i alarmcentralen.
Fortæl kort og præcist om uheldet:
• Hvor på havnen er ulykken sket?
• Hvad der er sket – så alarmcentralen kan sende den rigtige hjælp?
• Hvor mange der er kommet til skade?
• Hvilket telefonnummer du ringer fra
(bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet)
Telefonliste:
Myndigheder Telefon
Politi: 114
Falck: 70 10 20 30
Lægevagten: 70 11 31 31
Læge:
Havn og sejlklub Telefon
Formand Havn – Niels-Ove Jespersen 40865849
Formand Sejlklub – Jens Kofoed 31313310
Havnefoged Telefon
Andet Telefon
Vvs:
El-vagt:
Kloakservice:
Olieafhentningsfirma:

3. Brand
Red, alarmér, sluk og begræns
Brand i båd
• Red personer i båden.
• Sluk branden med nærmeste slukningsredskab (håndslukkere på broer eller et brandtæppe fra båden). Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud – koncentreres slukningsarbejdet omkring disse – indtil hjælpen kommer frem.
• Luk for gassen.
• Fjern gasflasker.
• Afbryd strømmen ombord. Er der strøm fra land, afbryd også denne.
• Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol fjernes enten det brændende fartøj fra de omkringliggende både eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig.
Ild i personer
• Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet.
• Sluk branden fra hovedet og nedefter.
• Sluk branden med vand eller et tæppe.
• Køl forbrændingen med koldt vand og fjern løstsiddende tøj.
• Fortsæt med køling af forbrændingen indtil det ikke gør ondt mere.
• BRUG ALDRIG pulver eller CO2 slukker på en person.
• Ved større forbrændinger ring 112
Ild i klubhus / cafeteria / øvrige bygninger
• Ring 112
• Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare
• Påbegynd evakuering af personer
• Benyt nærmeste slukningsredskab
• Luk vinduer og døre om muligt
Ild i biler / lastbil
• Få alle ud af bilen (ild i person)
• Åben evt. motorhjelm EN ANELSE for bedre at slukke en motorbrand
• Fjern brandbart i nærheden af bilbranden
• Ring 112

4. Drukneulykker
• Red personen op i en båd eller på land.
• Tilkald opmærksomhed og hjælp så hurtigt du kan.
• Ring 112
• Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning
• Hent hjertestarter ved havnekontoret

5. Personskader
• Læg personen ned
• Støt beskadigede områder
• Beskyt mod klimaet
• Stands blødninger
• Tal beroligende
• Ring 112

6. Forureningsulykker
• Stop/begræns udsivningen, hvis det er muligt
• Ring 112
• Hent miljøkittet (i miljøhuset)
• Tildæk evt. kloak
• Udlæg olieabsorberende pølse ved spild i havnebassinet

7. Synkende både
• Prop hullet til
• Hejs fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen

Alle instruktioner for vedligeholdelse og afprøvning skal findes i mappen:
”Beredskabsplan, vedligeholdelse og afprøvning”.
Sikker Havn udvalget er ansvarlig for, at instrukserne følges og at terminer for vedligehold og
afprøvning overholdes.
Relaterede dokumenter:
• Årsplan for vedligeholdelse og kontrol af udstyr
• Checkliste for vedligehold
• Div. instruktioner

9. Superbrugere
Instruktion
Sikker Havn udvalget er ansvarlig for at der blandt havnens faste brugere findes personer som
fungerer som Superbrugere i forhold til opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne
beredskabsplan. Det tilstræbes, at der som minimum findes 2 Superbrugere pr. bro. Derudover skal
havnens havnefoged fungere som superbruger.
Hvem kan blive superbrugere?
Personer blandt havnens brugere som er interesseret i dels at uddanne sig og dels være klar til at yde
en ekstra indsats ved uheld på Virksund Lystbådehavn.
Kriterier: Superbrugerne skal være personer som ofte er på havnen – gerne dagligt.
Hvad tilbydes en superbruger?
• Instruktion i brugen af havnens sikkerhedsudstyr, herunder praktiske øvelser vedr.:
• Alarmering
• Redning af bevidstløse/afkræftede personer
• Slukning af bådbrande (håndslukkere)
• Begrænsning af kemikalieulykker (miljøkit og olieabsorberende slange)
• Hjertestarter
• Kursus i brandslukning
• Kursus i førstehjælp

10. Information til havnens brugere
Sikker Havn udvalget er ansvarlig for at havnens brugere informeres om havnens sikkerhedsudstyr
samt de opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne beredskabsplan. Dette gøres gennem:
• Folder der beskriver havnens sikkerhedsudstyr
• Instruktion vedr. redning af personer (instruktionen er placeret på brandskabe)
• Sikkerhedskort der indeholdende instruktioner
• Et årligt medlemsmøde (klubaften), hvor fremmødte klubmedlemmer informeres og
instrueres
• Information gennem klubbladet.

11. Uvarslet øvelse
Sikker Havn udvalget afholder en mindre uvarslet øvelse i løbet af sejlsæsonen.
Formål
Øvelsen har til formål, at klarlægge om tilstedeværende brugere på havnen:
• Ved hvor og hvordan der alarmeres
• Ved hvor udstyret er placeret
• Ved hvordan udstyret betjenes
Evaluering
Øvelsen evalueres umiddelbart efter, at den er gennemført og det drøftes om resultater skal føre til
ændringer/justeringer i planen og/eller i informationen /instruktionen af brugere.
Resultatet at øvelsen omtales i klubbladet.
Sidst redigeret: 2. MAJ 2019.
N.O. Jespersen, formand.