Vedtægter

Vedtægter for Virksund Lystbådehavn

 • 1. Klubbens navn

                                            Foreningens navn er Virksund Lystbådehavn.

                                            Foreningens adresse er Sandkrogen 10, Virksund, 7840 Højslev.

 • 2. Foreningens hjemsted

                                            Foreningen er hjemmehørende i Skive Kommune.

 • 3. Foreningens formål

Foreningen formål er at administrere havn og beddingsanlæg i henhold til lejemål med Skive Kommune samt at yde medlemmerne gode havneforhold. Endvidere i samarbejde med tilknyttede klubber at fremme interessen for søsporten.

 • 5. Medlemskab

5.1.        Foreningen består af følgende medlemmer:

 1. Medlemmer med bådplads.
 2. Medlemmer på venteliste.
 3. Anpartsmæssige fartøjsejere

              (Alle anpartsejere skal være registreret som medlem).

 1. Æresmedlemmer.
 2. Hvilende medlemmer som har haft en bådplads.
 3. Klubber med tilknytning til søsport.
 4. Passive medlemmer.

                                            5.2.                Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

 • 6. Ind-og udmeldelse

                                            6.1.                Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.

                                            6.2.                Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.

                                            6.3.                Udmeldelsen bekræftes skriftligt fra bestyrelsen.

 • 7. Ordinær generalforsamling

7.1.        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år den anden lørdag i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel på havnens hjemmeside samt ved opslag i klubhuset.

                                            7.2.                Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingenter, afgifter, rykkergebyrer og indskud.
 8.                    Fremlæggelse af næste års budget til orientering.
 9. Orientering fra klubber og udvalg.
 10. Valg i henhold til vedtægterne.
 11. Eventuelt.

                                            7.3.                Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forman-

den skriftligt i hænde senest den 31. januar. Forslag vil herefter blive bekendtgjort på havnens hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest i forbindelse med indkaldelsen.

                                            7.4.                En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de

                                                                 fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

7.5.         Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives

                                                                 af dirigenten og bestyrelsen.

7.6.         Referatet offentliggøres på havnens intranet senest 1 måned efter mødet.

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling

                                            8.1.                Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det

nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

                                            8.2.                Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest

1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel på havnens hjemmeside og ved opslag i klubhuset.

 • 9. Valg

9.1.        Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år og er registreret som medlem med bådplads i havnen.

9.2.        Generalforsamlingen vælger ved skriftlig afstemning en bestyrelse bestående af 6 personer således:

 1. På ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 2. På lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

9.3.        Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.

9.4.        Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, der afgår skiftevis hvert år.

9.5.        Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år.

9.6.        Generalforsamlingen vælger en broformand for hver bro i havnen jf. instruks for broformænd.

                                            9.7.                Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

 • 10. Afstemninger

                                            10.1.              Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der

                                                                 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

10.2.      Alle medlemmer over 18 år med bådplads har møde- og stemmeret med hver 1 stemme. Klubber med bådplads har, uanset antal bådpladser, hver 1 stemme. Denne ret bortfalder, hvis et medlem er i kontingentrestance.

                                            10.3.              Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stem-

                                                                 mes ved fuldmagt.

                                            10.4.              Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot eet stemmeberettiget

                                                                 medlem kræver det.

                                            10.5.              Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på generalforsamlingen, eller er                                                                                        nævnt andet sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter                                                            vedtagelsen.

                                            10.6.              Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3.

kan komme til behandling og afstemning.

 • 11. Bestyrelsen

                                            11.1.              Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og repræsenterer denne

                                                                 i alle foreningsmæssige forhold.

11.2.      Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.

                                            11.3.              Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller

                                                                 næstformand er til stede.

                                            11.4.              Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

11.5.      Bestyrelsen kan ansætte personale til løsning af opgaver omkring klubhus og havneanlæg.

 • 12. Udvalg

12.1.      Til varetagelse af praktiske og organisatoriske opgaver kan bestyrelsen nedsætte det for arbejdet nødvendige antal udvalg.

12.2.      Bestyrelsen udpeger formanden og i samråd med denne udvalgets medlemmer.

                                            12.3.              Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med

                                                                 hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.

 

12.4.      Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

 • 14. Medlemspligter

                                            14.1.              Foreningens medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid

                                                                 gældende vedtægter, retningslinier og bestemmelser.

                                            14.2.              Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte

medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

 • 15. Tegningsret

15.1.      Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

                                            15.2.              Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver

                                                                 en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af

                                                                 bestyrelsen.

15.3.      Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

 • 16. Kontingenter

16.1.      Foreningens kontingenter og gebyrer, herunder betalingsterminer, fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

16.2.      Restancer i kontingenter og gebyrer ud over 14 dage fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemsskabet i foreningen.

16.3.      Ingen, der er slettet p.g.a. restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

                                            16.4.              Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et

                                                                 medlem for kontingent og andre afgifter.

                                            16.5.              Bestyrelsesarbejde må principielt ikke medføre udgifter for den enkelte.

                                            16.6.              Bestyrelsesmedlemmer betaler laveste kontingent.

16.7.      Alle kontingenter og gebyrer til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

 • 17. Havnens bådpladser

17.1.      Havnens bådpladser stilles til rådighed for medlemmer og klubber, der har betalt herfor.

17.2.      Bestemmelser for havnens bådpladser og hertil knyttede faciliteter indeholdende nedennævnte forhold, udarbejdes af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen:

 1. Indskud.
 2. Ventelister.
 3. Lejeindtægter fra klubber for brug af lokaler og anlæg.
 4. Afgift for bådpladser.
 5. Beddingsafgifter.
 6. Havneafgifter.
 • 18. Regnskab og revision:

18.1.      Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

18.2.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt næste års budget til orientering på generalforsamlingen.

                                            18.3.              Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 31. januar.

                                            18.4.              De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af ret-

                                                                 ningslinjer godkendt af generalforsamlingen.

                                            18.5.              Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der

foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens diverse konti.

                                            18.6.              Revisionen kan foretage uanmeldte regnskabseftersyn i foreningen.

 • 19. Hædersbevisninger

19.1.      Et medlem, som har udført et uegennyttigt og ekstraordinært ulønnet arbejde for foreningen, kan hædres af foreningen således:

 1. Personligt æresbevis efter bestyrelsens vurdering.
 2. Udnævnelse til æresmedlem af foreningen.

19.2.      Bestemmelser for hædersbevisninger udarbejdes af bestyrelsen.

 • 20. Eksklusion:

                                            20.1.              En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere

medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen.

20.2.      Bestyrelse kan ekskludere medlemmer af bestyrelsen, der arbejder til skade for foreningen. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen.

                                            20.3.              Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkom-

                                                                 mende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens

                                                                 behandling.

                                            20.4.              Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

 • 21. Vedtægtsændringer:

                                            21.1.              Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg

                                                                 og medlemmer.

                                            21.2.              Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne

                                                                 stemmer herfor på generalforsamlingen.

21.3.       Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens

endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 21.2. behøves at opfyldes.

 • 22. Foreningens opløsning:

22.1.      Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

                                            22.2.              Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af

                                                                 foreningens faste ejendom samt overskydende midler efter indstilling fra

bestyrelsen. Her er simpelt flertal tilstrækkelig. Den formue, der er i behold, skal anvendes til søsportslige formål.

                                            22.3.              Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af foreningen,

                                                                 herunder nødvendige møder med myndigheder, Skive Kommune, m.fl.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen Virksund Havn den 20. august 2020

Download vedtægterne her