Referat fra generalforsamling august 2020

Referat ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn 2020

 

I henholdt til Virksund Lystbådehavns vedtægter stk. 11, var der indkaldt til ordinær

Generalforsamling. På grund af Coronakrisen måtte den først indvarslede Generalforsamling udskydes – fra den 14. marts 2020 hvor vi satte ”uret i stå” til:

Generalforsamling referatet fra torsdag den 20. august

 Dagsorden i henholdt til vedtægterne stk. 11 pkt. G:

                 Niels Ove Jespersen bød velkommen

Allerførst vil jeg gerne at vi mindes 2 medlemmer som desværre er afgået ved døden siden sidste

generalforsamling.

Skal vi rejse os op og holde 1 min. s stilhed for Peter Worsøe og for vores æresmedlem Jens Burchardt.

Herefter gik vi over til generalforsamlingen pkt. 1:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen forslår at Martin Lindgaard vælges til dirigent.

Beslutning: Martin Lindgaard blev valgt med akklamation. Martin konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og grundet de særlige omstændigheder, kan betragtes som lovligt i henhold til vores vedtægter. Generalforsamlingen var enig heri.

Der var fremmødt 32 stemmeberettigede medlemmer.

  1. Formandens beretning 2019.

Beslutning:

Niels Ove Jespersen afholdt efter aftale bestyrelsens beretning:

Efter den sidste generalforsamling i 2019 blev bestyrelsen opfordret til at afholde en

ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 4. april og drejede

sig primært om en ekstra bådplads til medlemmer, der gerne ville sejle kapsejlads.

Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen jfr. vores vedtægter kunne godkende at

medlemmer og foreninger kunne have en ekstra bådplads. Vi fik samtidig en tilkendegivelse om at

ajourføre vores vedtægter.

 Vi har fået en ny hjemmeside, igen var jeg ved at sige. Der er både en medlemsside med kode

til medlemmerne og en offentlig side. Det er stadig Hans Egelund, der har stået for at

implementere hjemmesiden og vi er så flere fra bestyrelsen der har mulighed for at skrive indlæg.

Jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at bruge hjemmesiden. Hans har meddelt, at han gerne vil

Stoppe som webmaster. Hans har i ca. 5 år været havnens webmaster og udført dette arbejde på bedste vis.

Stor tak til Hans for dette arbejde.

 Nyt materiel: Sidste år omtalte jeg, at friluftsrådet havde bevilliget 2 sheltere til os. De vil blive

opstillet her i år på græsarealet ved bro 4, Allan Handberg vil stå for dette projekt og som

formentlig også vil kunne tiltrække gæster til vores havn. Vi har også fået opsat en ny stander til

vores klubflag, tak til Erik og Lars for dette arbejde. Der er indkøbt nye skilte til vejledning for vores

gæster og som vil blive opstillet her i foråret.

 Cafeen: Cafeen har i perioden haft en god omsætning og Tine vil gerne fortsætte som bestyrer af

Cafeen. Det er rigtig dejligt at vi ikke igen skal skifte cafebestyrer. Elena, som har været ansat i

cafeen har desværre sagt sig job op på grund af sygdom. Tak til Tine og Henrik for god service og

for at drive cafeen til alles tilfredshed.

 Bådisætning/bådoptagning: Kranen er i 2019 blevet serviceret og der er indkøbt nye gjorde.

Jeg har ikke hørt andet end at alt har fungeret. Det skyldes selvfølgelig også at de kranførere og

traktorfører der har betjent materiellet har gjort det på en rigtig god måde og har serviceret vi

medlemmer på en god måde. Tak til kran-og traktorfører.

 Oprydningsdage: Der har været rigtig mange medlemmer til stede på begge de oprydningsdage

Vi har haft og det har gjort, at vi hele året har kunnet præsentere en flot og vedligeholdt havn.

 Standerhejsning: Vejret kunne være bedre, god stemning for de medlemmer, der kom for at

høre den gode musik. Vi havde også gennemgang af hjertestarter, redningsøvelse m.v., således at

vi stadig kan være ” sikker havn”. Tak til festudvalget og de medlemmer, der hjalp til på dagen.

Dagen sluttede med fælles spisning i klubhuset, hvor også mange medlemmer deltog.

 Kræmmermarkedet: Mange af vores medlemmer var ude at sejle i uge 29, hvor

Kræmmermarkedet blev afholdt. Jeg ved også at nogle af vores medlemmer havde meldt sig til at

hjælpe til med afholdelsen og jeg har ikke hørt andet, end at der ikke var nogle problemer i denne

uge.

Internet: ZEB-net har opsat nye ruter på broerne og som skulle give bedre dækning på broerne,

jeg har ikke hørt andet end at det fungerer godt, ligesom vores internet i klubhuset fungerer. Der

har været nogen opstartsvanskeligheder med vores betalingsautomat, men vi håber på, at den vil

fungerer i fremtiden. Havnen har stadig mobil pay på nr. 79031, som også kan bruges, husk at

skrive hvad der betales for.

 Vild med vand: God dag med mange aktiviteter. Samme dag var der muslingefestival i

Sundstrup således at man havde mulighed for at deltage i begge arrangementer. Godt samarbejde

med sejlklubben, kajakklubben og fritidsfiskerne, således at der var aktiviteter hele dagen. Her i år

Har vi valgt at være med igen og vi holder Vild med vand lørdag den 20. juni, hvor jeg håber at

Mange medlemmer vil deltage i de forskellige aktiviteter.

 Statistik: Vi har i 2019 haft 237 frihavnsgæster, hvor det i 2019 var 249. 109 autocampere mod

99 i 2018 og 114 gæstesejlere mod 125 i 2018. Flere af vores lidt ældre medlemmer har solgt

Deres både og derfor forladt havnen, hvilket har gjort at vi ved udgangen af 2019 har haft 26

Ledige bådepladser. Flere pladser er dog allerede udlejet her i år og her i forårssæsonen plejer vi også at få en del nye medlemmer.

 Det første arrangement: Her i 2020 var debatmøde med medlemmerne, som blev afholdt

Søndag den 26. januar. Der deltog ca. 40 personer og som blev inddelt i 4 grupper. Der kom mange

Gode forslag og som vil blive indarbejdet af bestyrelsen i det kommende år. Tak til de medlemmer,

Der brugte en søndag eftermiddag på dette møde.

 Samarbejdsudvalgsmøde: Vi har nu gennem flere år fået et samarbejde igennem med andre

aktører, der er her i Virksund. I år tror jeg det lykkedes at få alle de forskellige foreninger med til

dette møde. Mødet blev afholdt den 22. januar og de forskellige foreningers arrangementer blev

oplyst, bl.a. vores fælles Sct. Hans Aften m.v. Alle ville det gode samarbejde og udvikling her i

Virksund.

 Multihus: Vi har nu i mere end 6 år diskuteret det og jeg håber derfor at vi kan igangsætte det i år. Det er jo for at skabe ordentlige forhold omkring bro 5,6 og 7 med toiletter og bad, ordentlige

forhold for ungdomssejlere, kajaksejlere m.v. og endelig for at få master væk fra vores

græsområder. Vi har fået en forhåndstilkendegivelse på et tilskud på kr. 250.000. Vores medlem,

arkitekt Jørgen Frandsen, har lavet nogle plantegninger, som vi vil forelægge Skive kommune og

forhåbentlig få en tilkendegivelse om vi kan gå videre med et sådant projekt. Tegningerne er sendt

til Skive kommune og der er aftalt et møde med Skive kommune.

 Strøm på broerne: Vores huselektriker, Kim Harritz vil fortsætte med dette projekt, bro 5 og 6

Er opgraderet til ca. 2000 Watt. Resten af broerne vil blive opgraderet i løbet af dette år.

 Økonomi: Regnskab 2019, budget og takstblad 2020 har været forelagt de valgte revisorer.

Regnskabet godkendt og underskrevet. Revisorerne udtalte kritik af at mange priser på takstbladet

var nedsat her i 2020.

Tak til den nye arbejdsgruppe i havnen, hvor nogle medlemmer mødes når der er behov for at få

lavet et projekt. Tak til Ole med flere for opsætning af hegnet ved bro 7. Tak til Lindy for

vedligeholdelse af vores græsarealer m.v., tak til Jørgen med stor indsats for rengøring af broerne,

tak til Ulf for altid at være til stede på havnen og give en hånd til lidt af hvert. Tak til medlemmer

som har givet en hånd med diverse arbejdsopgaver og som jeg ikke har fået nævnt her.

Disse var ordene til generalforsamlingen den 14. marts, men som bekendt kunne vi ikke afholde generalforsamlingen denne dag på grund af Corona eller Covid-19.

Arbejdet i havnen skulle derfor tilrettelægges på en ny måde. Cafeen måtte ikke åbne med gæster, men kunne lave noget take away for dog at tjene lidt penge. Vi måtte også lukke de offentlige toiletter og konstaterer at vi i en periode ikke kunne lave nogle arrangementer i havnen.

Standerhejsning: Vi skulle selvfølgelig videre med vores havn, så standeren blev hejst den 16. maj af 2 af vores ældre medlemmer. Dette var uden de normale festlige indslag og selvfølgelig på grund af forsamlingsforbuddet, kunne vi ikke invitere alle vores medlemmer.

Der er ansøgt om og bevilliget 2 nye redningsstiger fra Trygfonden. Stigerne der er med refleks og belyst i de mørke timer. De vil blive opstillet for enden af bro 7 samt mellem bro 3 og 4.

Som næstformanden har skrevet på hjemmesiden, er der blevet opsat 2 shelters på halvøen bag bro 4. Der er opsat mågeværn på bro 7, og hegnet omkring broen er færdiggjort. Der er opsat glasafskærmning på muren mod syd ved terrassen. Der er udlagt grus på parkeringspladserne.

Der er lavet arbejdsbeskrivelse og nedsat udvalg for de forskellige opgaver i havnen og hver af bestyrelsens medlemmer er tilknyttet et udvalg.

Multihus:

På grund af Coronasituationen har vi ikke haft et planlagt møde med Skive kommune, men har modtaget, at forvaltningen har vurderet projektet og vurderingen er, at de vil undersøge om projektet kan gennemføres via en dispensation fra lokalplanen og landzonetilladelse frem for at der laves en ny lokalplan. De dele af projektet, der er delvis i modstrid med lokalplanen, kan der muligvis dispenseres fra. En endelig vurdering af lokalplanpligt vil dog afvente, at der gennemført en naboorientering.

Denne orientering er gennemført og der er kommet enkelte indsigelser mod byggeriet og forvaltningen vil efterfølgende gå i dialog med interessenterne.

Langt de fleste af vores bådpladser er nu lejet ud, vi har fået mange nye medlemmer, så rigtig

 hjertelig velkommen til vores nye medlemmer.

Om 6 måneder skal vi have generalforsamling igen og her vil vi oplyse statistik med videre for året 2020.

Havnen fremstår flot og indbydende både for vores medlemmer og de gæster vi har udefra, så tak til alle for det frivilligt arbejde.

Mere end halvdelen af bestyrelsen er på valg, så der er nu gode muligheder for at medlemsdemokratiet kan fungere.

Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingens velvillige behandling.

Generalforsamlingen vedtog beretningen med akklamation.

 Regnskab for 2019.

Det reviderede årsregnskab for 2019 er vedlagt dagsorden.

Bilag 1

Beslutning:  Gerda Pedersen gennemgik regnskabet for 2019. Der har været en god og sund økonomi i havnen. Denne er også fortsat i 2020, hvor der også har været netto tilgang af medlemmer, selvom der har været en del udskiftninger.

Birgit Hansen fremførte nogle bemærkninger om de uheldige langsigtede virkninger af at nedsætte vores priser som foreslået i 2020. Jens Kofoed tilsluttede sig på den anden side nødvendigheden heraf, da der er med til at tiltrække nye medlemmer. Vi skal være den bedste og billigste havn i Limfjorden. Gerda P replicerede at vi har opfyldt mange af ønskerne i vores 5 år plan. Men at vi har en god egenkapital på over 2 mio. Meningen er at den nye bestyrelse vil revurdere de langsigtede planer og tage bestik af de faldne bemærkninger.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen

  1. Orientering om budget for 2020, samt takstblad 2020.

Bilag 1 og 2

Beslutning:  Efter en gennemgang af Budget 2020 og takstbladet godkendte generalforsamlingen Budget 2020 og Takstbladet for 2020.

  1. Orientering fra klubber og udvalg:

Beslutning:

-Virksund Sejlklub

Formanden for Virksund Sejlklub Jens Kofoed glædede sig over den fremgang der har været for mange aktiviteter inden for sejlklubben. Det seneste var ønsket om i samarbejde med en gruppe interesserede om at etablere en afdeling for ”Stand up paddle boards”.

 Virksund havkajakklub.

Der var ikke mødt personer fra Kajakklubbens bestyrelse. En kajakroer efterlyste dog nyt om Multihuset som man gerne ser fremmet. Dette drøftes efterfølgende med Havkajakklubben.

-Gråsælerne

Mogens Madsen fra Gråsælerne fortalte om at der afholdes mange hyggelige arrangementer og opfordrede flere til at møde op – Det er hver anden onsdag kl. 12

-Turudvalget

Niels Ove Jespersen fortalte om de afholdte ture til Fur og Mandeturen i uge 37. Man se frem til den næste mandetur i uge 37. Ligesom der planlægges pige tur og andre ture for 2021.

-Multihusudvalget

Kristian Brøns Nielsen gennemgik status for etablering af nyt Multihus. Multihuset skal kunne indeholde flere mulige faciliteter til, ungdomssejlere, kajakfaciliteter, jolleoplagring, mastehus til alle master. Herudover planlægges bade og toiletfaciliteter til bro 6 og 7 samt de øvrige aktiviteter i området. En ny facilitet vil blive en sauna der giver mulighed for etablering af en Vinterbader klub. Interesserede ”kolde” ildsjæle hertil efterlyses. Planen har været i nabohøring og der forestår nu en drøftelse med Skive Kommune og de der har afgivet bemærkninger til projektet.

Projektet planlægges for størstedelens vedkommende finansieret via fondsansøgninger.

Bådplads og Beddingsudvalget

Intet særligt nyt herfra. Der er et rekordlavt antal både der står på bedding denne sommer. Tak til alle for at det ser pænt og ordentligt ud.

-Mastehusudvalget.

Ole Lauritsen orienterede om mastehuset og de desværre mange master der ikke bliver lagt på plads. Vi vil i udvalget forsøge at lave en plan over tildeling af pladser. Husk også at der skal være navn på alle master.

-Seniorudvalget

Kirsten Pugholm orienterede om Seniorudvalget – eller nærmere ”hyggeudvalget” som det også er. De har velvilligt påtaget sig en masse store og små opgaver med vedligehold af vores dejlige havn og klubhus. Stor Tak til dem alle.

-Festudvalget- / supplering med 50 år jubilæumsudvalg

Lone Hoff efterlyses fra festudvalget hjælp til ideer mm i forbindelse med jubilæet. De nuværende medlemmer er alle forholdsvis nye i havnes, hvorfor folk med viden om ”historien” savnes og efterlyses.

Så konklusionen blev at interesserede kan henvende sig til festudvalget.

Der planlægges til orientering bl.a. stor jubilæumsfest i 2021 – uge 33 – 19.,20. og 21. august  

  1. Forslag:

6a.  Forslag fra medlemmer

 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

 6b. Forslag fra bestyrelsen

   Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen forslår et sæt nye vedtægter – moderniseret og forenklet i forhold til eksisterende vedtægter. De nye vedtægter lægger ikke op til at ændre klubbens rammer. Men der er sket en forenklet opsætning og opdatering.

Bilag nr. 3 Forslag til nye vedtægter og Bestemmelser for bådplads – nuværende vedtægter kan findes på hjemmesiden.

Beslutning:

Der var bred opbakning til fornyelsen af vedtægterne. Kåre Foss Johannesen spurgte ind til Bestemmelserne for bådpladser. Han savnede et afsnit fra de gamle bestemmelser. Bestyrelsen har vurderet det pågældende afsnit i forbindelse med udarbejdelse af forslaget og fundet at dette kunne udgå. Allan Handberg og Martin Lindgaard bekræfter at det kører på en fleksibel måde når der isættes både fra kran og vognmænd.

Der foretages et par sproglige rettelser i vedtægtsforslaget til afsnit (7.2 – 11.04 og 20.2) ligesom Skive Kommune tilføjes under punkt 22.3.  

 Generalforsamlingen stemte herefter om de nye Vedtægter og Bestemmelser for bådpladser – For stemte 29, imod 1 og 2 undlod at stemme.

De nye vedtægter er således vedtaget med mere en 2/3 dels flertal

Download de nye vedtægter her

Ligesom Bestemmelser for bådpladser blev godkendt.

Download bestemmelser for bådplads her

 7.Valg til bestyrelsen – på valg er:

 

Formand: Niels Ove Jespersen har meddelt at han trækker sig fra bestyrelsen, idet han skal stå for byggeriet af multihuset.

-Der skal derfor vælges ny formand for 1 år.

Kasserer:  Gerda Pedersen valgt for 2 år i 2018 – modtager genvalg

Kristian Brøns Nielsen valgt for 2 år i 2018 – modtager genvalg

Kirsten Pugholm Thøgersen valgt for 2 år i 2018 – modtager genvalg

Beslutning:

Som ny formand frem til næste ordinære generalforsamling valgtes med akklamation – Kirsten Pugholm

Kasserer:  Gerda Pedersen blev genvalgt med akklamation.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Til de 2 ledige bestyrelsespladser opstillede følgende – nedenfor angivet med antal stemmer:

Kristian Brøns Nielsen (26 stemmer), Erik Nymann (19 stemmer), Rene Fjellerup (17 stemmer).

Kristian Brøns Nielsen og Erik Nymann er således valgt til bestyrelsen. Rene Fjellerup fortsætter som suppleant.

 

 

Valg af suppleanter – på valg er:

Ole Lauritsen valg for et år i 2019 -modtager genvalg

Beslutning:  Ole Lauritsen genvalgt med akklamation.

 

 

Valg af revisorer og revisorsuppleanter på valg er:

 

Revisor: På valg er: Leif Folke valgt i 2018 – modtager ikke genvalg  

Revisor: – Birgitte Hansen valgt for 2 år i 2019 – på valg i 2021

Beslutning:  Som ny revisor valgte generalforsamlingen Carsten Overgaard med akklamation.

Revisorsuppleant på valg: Claus Pedersen

Revisorsuppleant – Carsten Overgaard for 2 år i 2019.  

Beslutning:  Som revisorsuppleanter valgtes Claus Pedersen for 2 år og Hans Egelund for 1 år. (i stedet for Carsten Overgaard der nu er revisor)

Valg af broformænd, på valg er:

Gl. havn og bro 1: Martin Andersen

Bro 2: Steen Sørensen

Bro 3: Ejgil Boel Nielsen

Bro 4: Carsten Overgaard

Bro 5: Arne Albertsen

Bro 6: Kristian Hansen

Bro 7: Bent Pluszek

Beslutning:

Følgende er valgt som broformænd:

Gl. havn og bro 1: Mads Bøvling  

Bro 2: Steen Sørensen

Bro 3: Ejgil Boel Nielsen

Bro 4: Carsten Overgaard

Bro 5: Arne Albertsen

Bro 6: Kristian Hansen

Bro 7: Bent Pluszek

 

  1.  

Beslutning:

Birgitte Hansen mf. rejste spørgsmålet om rengøringsstandarden på gæstetoiletter og sejlerkøkkenet. Flere så gerne at standarden blev noget bedre og med flere rengøringer især i højsæsonen. Der var en diskussion om prisen for øget rengøring. Ligesom der var forslag om der kunne benyttes frivillige til denne opgave. Martin Bøvling tilbød at undersøge muligheden for frivillig hjælp til rengøring.

 Der blev herudover spurgt til, om havnen overvejer opsætning af tank til tømning af toiletter fra bådene. Det blev fra bestyrelsen oplyst at der pt. pågår et arbejde sammen med de to kommuner og Hjarbæk havn og at opsætte en tank.

 Der fremkom desuden et ønske om at opsætte spritdispensere på alle toiletter og ved indgangsdørene, så vi kan beskyttes om mere mod Corona.

Der var stor opbakning hertil. Bestyrelsen arbejder videre med dette forslag.

  

 Virksund den 20. august 2020.

 

Dirigent:                ____________________                               Martin Lindgaard

  

Bestyrelsen:                         ___________________                                  Kirsten Pugholm, formand

 

                                                              

                                                               ____________________                         Gerda Pedersen, kasserer

 

 

                                                               ____________________                         Kristian Brøns Nielsen

 

 

                                                               ____________________                         Allan Handberg

 

 

                                                               ____________________                         Mary-Ann Christiansen

 

 

                                                               ____________________                         Erik Nymann

  

     Referent Kristian Brøns Nielsen

Download referat her