Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP)-formand
Ole Lauritsen (OL), næstformand
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Gerda Pedersen (GP)– kasserer
Allan Handberg (AH)
Suppleant:
Per Nielsen (PN)

Afbud: Mary-Ann Christiansen (referent) – og Rene Fjellerup havde meldt afbud.

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. september 2021 kl. 17.00 i klubhuset

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. august 2021.
Beslutning: Referat godkendt

3. Meddelelser fra formanden (KP)
Siden sidst
Beslutning: Varmesystemet har krævet renovering og efterfølgende vandpåfyldninger har været nødvendig.

4. Økonomi – status (GP)
Beslutning: Halvårsresultatet ser rimelig godt ud i forhold til sidste år. Jubilæumsfesten er gået godt. Enkelte regninger mangler dog fortsat at blive modtaget.
Gæstepladser ser ud til at blive rekordhøjt i år.

5. El på broerne (GP)
Beslutning: Ole og Per foretager en forbrugsanalyse og emnet tages op til senere drøftelse.

6. Stativer, kran betaling (AH)
Beslutning: Der er bestilt 5 nye stativer til levering i oktober. Ole laver liste over hvem der skal have stativer og gennemgår listen over nye medlemmer, så der er afklaring på hvor mange stativer der skal bruges.

7. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Beslutning: Der tages en snak med borgerforeningen. Projektet har været drøftet flere gange, herunder også med Sejlklubben og Kajakklubben. Herefter sendes ansøgning til Skive Kommune.

8. Jubilæum – 19.-21. august 2021 – evaluering (KP og GP)
Beslutning: Der er hele vejen rund positive tilbagemeldinger på et vellykket jubilæum. Bestyrelse er meget tilfreds med alles indsats i forhold til jubilæet. STOR tak til alle der gav en hånd med.

9. Arbejdsdag i efteråret (MAC/KP)
Beslutning: Arbejdsdagen fastsættes til søndag den 31. oktober kl 9.30. Der er ikke bådoptagning den dag.

10. Eventuelt
Beslutning: Badeværelser gennemgås og fuger renoveres hvis muligt.

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 7. oktober 2021 kl. 17.00 i klubhuset.

Referent: Kristian Brøns Nielsen