Referat fra bestyrelsesmøde

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP)-formand
Ole Lauritsen (OL), næstformand
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Gerda Pedersen (GP)– kasserer
Mary-Ann Christiansen (MAC) – sekretær
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Per Nielsen (PN)

Afbud:
Allan Handberg (AH)

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. november 2021 kl. 17.00 i klubhuset

1. Vinterbadeklubben deltog fra kl 17-18 med drøftelse af fremtidigt samarbejde.
Vinterbadeklubben er kommet godt i gang og har på nuværende tidspunkt 43 medlemmer. Der drøftes mulighed for mulighed for etablering af en badeplatform og sauna. Indtil der etableres blivende sauna i Multihuset, planlægges der med leje af en mobil sauna. Vinterbadeklubben er i gang med at søge puljemidler til indkøb af badeplatform og leje af sauna. Der undersøges yderligere hvor det vil være bedst at etablere vinterbadeklubben. Virksund Lystbådehavn byder vinterbadeklubben velkommen og ser frem til samarbejdet.

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2021.
Referat godkendt.

4. Meddelelser fra formanden (KP)
Siden sidst
Beslutning: Ingen emner til punktet

5. Økonomi – status (GP)
På nuværende tidspunkt har der været 720 overnattende gæster i havnen i 2021.
Havnen har en god økonomi.

6. Status på Multihus (KB, AH og OL)
Beslutning: Kristian har aftalt et møde med Skive Kommune i nærmeste fremtid.

7. Kasserer efter generalforsamling (KP)
Der arbejdes på en løsning med hjælp udefra til bogholderi.

8. Skabe på kontor
Beslutning: Der indkøbes skabe til kontoret i samarbejde med sejlklubben.

9. Opsamling på arbejdsdag (MAC)
Der var stor tilslutning til arbejdsdagen og alle planlagte opgaver blev løst. En stor tak til de fremmødte.

10. Eventuelt
a. Julefrokost i havnen bliver afholdt i havnen den 4. december kl 12.00 i klubhuset.
b. Virksund Lystbådehavn har fået præsenteret en betalingsautomat. Der drøftes muligheder og ønsker til systemet og der indhentes referencer hos havne der allerede har systemet. Tages op på næste bestyrelsesmøde.


Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 9. december 2021 kl. 17.00 i klubhuset.