Referat bestyrelsesmøde 1.9.2022

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)

Bestyrelsesmøde torsdag den 1. sep., 2022 kl. 17.00 i klubhuset

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. august, 2022.
MAC deltog ikke i sidste bestyrelsesmøde d. 18. august 2022
3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst:
Der bevilliges og investeres i en elektronisk rygsprøjte, og efterfølgende opbevares den i ”Lindys rum”.
D. 7. oktober tages standerflaget ned, og alle velkomne – Der spisning kl. 19.30.
Der er kommet et nyt tilbud på miljøstation. KP søger forsat fonde, hvor vi afventer svar sidst på denne måned. Det er vigtigt, at der kommer en miljøstation, da der er mange besøgende, der kun er her en enkelt dag pga. manglen på tømningsmuligheder. Det forventes, at stationen kan stå klar til foråret.
KP har taget kontakt til Skive kommune, da der skal genforhandles tilskud til rengøring af de offentlige toiletter.
Ole har lavet en havneplan, og derfor inviteres han med på det kommende bestyrelsesmøde, hvor der ses nærmere på sagen. Der er pæle, der trænger til en udskiftning, og derfor skal det klarlægges, hvilke pæltyper, der kan være aktuelle på sigt. Derfor besluttes det, at der ”kun” repareres nødtørftigt indtil den helt store havenrenovering. Allan og René sejler rundt for at tjekke pæle, og der tages kontakt til en pælebanker.
4. Økonomi – Status (PN)
Der er ikke meget nyt siden sidste bestyrelsesmøde. Det forventes, at der kommer en større udgift til energi pga. stigende energipriser.
5. Status på multihus (KB, AH)
Der er kommet høringssvar fra Skive kommune. Der udarbejdes svar til kommunen, hvor der kommenteres på de enkelte høringssvar. Bestyrelsen er fortsat af den overbevisning, at et Multihus vil gavne fællesskabet og livet omkring fjorden og Virksund.
6. Dato for arbejdsdag i havnen (MAC) Der er arbejdsdag d. 5. november, kl. 9.30, 2022. Der skal indsendes arbejdsopgaver til MAC, så dagen kan planlægges bedst muligt og opgavelisten sendes rundt i bestyrelsen.
7. Dato for arbejdsmøde med visionsplanen med fokus på klubhus (MAC) Vi mødes på et tidspunkt i januar/februar. Datoen fastlægges senere.
8. Miljøstation (AH)
Se punkt 3.
9. Vinteropbevaring af både med mast (AH)
Der er både for og imod holdninger, når det gælder spørgsmålet om at sætte både på land med maste. Det besluttes, at der nedsættes et udvalg, der kommer med et oplæg, som skal klarlægge, hvilke procedurer og praktiske tiltag, der skal til ”båd med mast på land”. Denne proces kan ikke nås i indeværende år, men det forventes at være klarlagt til det kommende års bådoptagninger. MAC, Allan og Per indgår i udvalget.
10. Eventuelt
Toiletsæderne på dametoiletter udskiftes (Søren).
Emhætten sættes ind i sejlerkøkkenet d. 13/9 (Søren og Allan).
Redningsvesteskab – Det ryddes op i skabet.
Der indkøbes fiskenet, lidt spande mv. (MAC)
FDF-stander – med postkort med lege, MAC tager kontakt til FDF, for at finde ud at om det koster noget.
KP er i gang med at undersøge priser og muligheder på trådløsbetalingsanlæg til dieselstanderen – Måske vil OK sponsorere noget til systemet. Der er lige lavet eftersyn på anlægget, og det hele skulle være i orden.
Claus sætter projektor og højtalere op de kommende dage i klubhuset.
Der har været oprydningsdag omkring smedjen. Der ligger fx mange master, som roder. Alle opfordres til at rydde op efter sig på havnen.

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. okt. 2022 kl. 17.00 i klubhuset.
Afbud bedes meddelt til formanden
Med venlig hilsen
Grete Glerup