Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde torsdag den 6. oktober, 2022 kl. 17.00
Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)
Afbud: Kristian, Søren, Allan
Ekstra deltager: Ole Lauridsen

Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. september, 2022.
Referatet er godkendt.
3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
Der er en ekstra snor sat op ved mågeanlægget i et forsøg på at holde mågerne på afstand.
Kontakten til kommunen har resulteret i en økonomisk stigning i forbindelse med at havnen ”holder” de offentlige toiletter.
Per og Kirsten har været til bogholdermøder med havnen bogholder, Berit. Regnskabsarbejdet er meget fint og veludført. Hun kommer med på den næste generalforsamling, hvor hun bistår Per i forbindelse med den økonomiske årsberetning. Det besluttes samtidig, at der fremover fravælges eksterne revisorer, og derimod laver Berit årsregnskabet, som godkendes af interne revisorer.
Ift. fondsansøgningen til miljøstationen i Vestjysk bank, – fonden er tom for i år – Så vi har ansøgt forgæves.

Kirsten foreslår, at Hans Peter Kokholm inviteres til at holde foredrag her til vinter om sin singletur til Svalbard. Det vender vi tilbage til senere på året.
4. Økonomi – Status (PN)
Havnen har overskud for 3. år i træk, hvilket er flot.
Gennem BEAS-maskinen/havneautomaten er der omsat for 62.376 kr.
Opgørelsen er pt., at der er registeret:
274 frihavnssejlere (13.660 kr), 43 gæstesejlere (5.250 kr), 308 Autocamper (40.250 kr.) samt
andet herunder bl.a. nogle korte kranløft, almindelige kranløft mv.. Der er desuden kodet ind i systemet, at man som ”ikke medlem” kan købe service til en højere pris.
Kranløft i forbindelse med sæson op- og nedtagning trækkes IKKE gennem automaten. Det er udelukkende kranløft i sejlsæsonnen.
5. Status på multihus (KB, AH)
Bestyrelsen har lavet en besvarelse på høringssvarene, som godkendes, og de sendes retur til kommunen.
6. Betalingsanlæg (KP)
Der er udfordringer med det forældede betalingssystem ift. dieseltankningen.
Der er indhentet tilbud om en ny dieselbetalingsterminal, som koster omkring 200.000 kr. Systemet fungerer på en måde, hvor det altid er muligt at tanke uafhængigt af, om cafeen er åben. Der er ligeledes andre fordele bl.a. at systemet er godkendt ift. evt. lækageforsikring, automatisk bestilling af diesel mv.
7. Miljøstation (KP)
Det besluttes, at der til det kommende forår investeres i et nyt betalingsanlæg for at sikre et fleksibelt og solidt anlæg. I samme ombæring etableres miljøstationen, som vil være fremmende for en bæredygtig udvikling af fjorden, havnen, og desuden vil de mange besøgende autocampere nyde godt af dette.
Gennem vinteren arbejdes der videre med sagen ift. fondsansøgninger til begge systemer. OG der tages en endelig beslutning ift. konkrete typer. Kirsten og Per arbejder videre på sagen.
8. Havnepladssituationen (Ole)
I havnen er situationen, at der er 1 – 2 tomme bådpladser. Der er venteliste, men bådene her er for brede til de nuværende tomme pladser.
Der er brug for en forandring, da der har en bådplads ved bro 7, som ikke er brugbar ift. bredden. Derfor kan nemmeste forandring ske ved at ændre pladser ved bro 7, hvor vi får 4
pladsen på 4 meter, og til gengæld skal der kun ”bankes” tre pæle ned. Dette tiltag ønskes iværksat.
Nogle af de nuværende fortøjningspæle står på sidste vers. Nogle pæle skal udskiftes, og Allan og René vil sejle rundt, at forsøge at lave en udskiftningsplan for i år. Samtidig kommer ”pælebankeren” på et tidspunkt i november. Derfor besluttes det, at der først bruges de få træpæle, der pt. ligger på lager. Det besluttes desuden, at der investeres i en type pæl, der har en trækerne, selve pælene har en diameter Ø225, og de har en plastikbelægning/-rør. Et stort plus er, at pælene er genanvendelige, og de er meget holdbare i længden.
René og Kirsten tager beslutning ift. indkøb af nye plastikbeklædte pæle, når der er overblik over, hvor mange pæle, der bør skiftes.
9. Eventuelt
Opgavelisten til arbejdsdagen er sendt rundt, og vi opfordres til at skrive flere opgaver på listen, hvis der ses et behov.
Fjordens perle har opsagt sin forpagteraftale pr. 1. januar 2023, og Kirsten fortæller om Café-situationen.


Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. nov., 2022 kl. 17.00 i klubhuset.
Afbud bedes meddelt til formanden
Med venlig hilsen
Grete Glerup