Referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni

Deltagere:
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – Formand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Bernd Krause (BK)

Suppleanter:
Svend Nordby (SN)
Søren Barasinski (SB)

Afbud: Allan,

Bestyrelsesmøde torsdag den 15. juni, 2023 kl. 17.30 i klubhuset

Forslag til referat

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 4. maj, 2023.
Godkendt.

3. Nyt fra formanden (MAC)
a. Nordfjends 2040
MAC har været til møde i Nordfjends mhb. på at skabe fællesskaber, miljø mv. i småbyerne i Nordfjends. De var meget interesseret i, at vi skal i gang med at lave lokalplan for området. Virksund havn vil gerne have en finger med i fora’et – Svend deltager et par gange, og finder ud af om det er noget for havnen. Han vil modtage materiale fra Mary-Ann.
b. Sct. Hans
Der skal findes en ”taler” fra havnenes side – Og vedkommende er fundet. Det lægges op på havnens FB-side.
c. Borgerforening Virksund
MAC har talt med formand for borgerforeningen, Preben Møller, som inviterer til dialog.
d. Havnefoged 2023
Der er udsendt en havnefogedliste – Preben Mehl vil gene tage en uge, og han kan muligvis tage uge 32. Der er købt kost, vasketabs, fejebakke, viskestykker mv. til sejlerkøkkenet – Der skal vaskes viskestykker og karklude i løbet i ugen. Dette skal også ordnes i havnefoged-ugen – Der skal også holdes øje med den nye sejlestue. Det forventes man selv rydder op efter sig ift. opvask, og at holde køleskabet rent.
e. Nøgle – Nøgleboks
Der produceres nøgler til bestyrelsesmedlemmer. Der er opsat en nøgleboks med nøgle til kontoret.
f. Stor tak til hyggeklubben for maling af klubhus!!!
g. Der er sat flag op og vi har modtaget et diplom for sikkerhavn. Tak til Niels Ove og Leif for at gøre vores havn klar til at blive godkendt som Sikker Havn.
h. Niels Ove og Leif har søgt en redningsstige med indbygget lys hjem til klubben. Den vil blive placeret ved den gamle dielsestander. Tak til Niels Ove og Leif for dette. Tårnet på skibet på legepladsen er pillet ned, da det er rådnet.
i. Der mangler skilte til autocampere på engelsk og tysk. Der skal på sigt arbejdes på at skabe information til gæster i havnen.

4. Status lokalplan (Kristian)
Kommunen har modtaget en visionsplan for havnen og andre brugbare fakta om medlemmer, brug af havnen og området. Der er lovet fra kommunens side, at vi skal i dialog med dem inden sommerferien. Der er igangsat mødeaktiviteter mellem kommunen og div. Klubber i området.

5. Status økonomi (Per)
Der er indkøbt sugestation og andet bl.a. udgifter til rep. af kran og andre forhold. Økonomien ser forsat fint ud. Det er positiv, at der er godt med besøgende af autocampere, som er medvirkende til at skabe en fin balance.

Bernd klarlægger sammen med Bent Plutzak, hvilke vandslanger ved broerne, der bør skiftes i havnen – Der skal indhentes et godt tilbud.

6. Status på dieseltank og tømmetank (Per)
Sugestationen er indkøbt og betalt, processen er gået godt i gang bl.a med fabrikation af forhøjede elefantriste. Der er kommet tilladelse til at installere nyt dieselanlæg. Delene kommer i løbet af de næste 3 – 4 uger. Det bliver muligt at betale via mobilpay og alle korttyper – Dog ikke søkort. Der sættes flere fendere op over omkring dieselanlægget. Kæmpe tak til Per for det store arbejde omkring begge systemer.

7. Toiletforhold (Bernd)
Der er voldsomt ”run” på toiletter her i perioden. Fra juli gøres der rent to gange om dagen på alle toiletter. Der mangler indimellem toiletpapir på toiletterne, og indimellem kniber det med rengøringen. De to urinaler på det offentlige toilet ”trækker” dårligt, der bør udskiftes filtrer. Per indkøber og udskifter filtrene.

8. Arbejdsgrupper for udvalg – Gennemgang og præsentation af ”egne” arbejdsgrupper, samt fordeling af kontaktpersoner og opdatering (MAC)
Arbejdsgrupperne gennemgås og tilrettes.

9. Maleraften (Grete)
Svend og Grete planlægger en aften, hvor vi inviterer til maleri på bordbænkesæt og soklerne males op.

10. Sommer 2023
Gennem sommeren følges planen over havnefogeder.

11. Eventuelt
”Gamle både i havnen”- sagen, GK og Mary-Ann tager sagen op igen.

IT – Mary-Ann sender kontakter rundt til de involverede parter. Vi ønsker os et system, der kan fungere som et dokument-lager. Dette klarlægges af arbejdsgruppen for IT.

Rottefængeren har været på besøg, sat fælder op, da vi har set rotter på Mackenhauer-pladsen.


Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 17. august, 2023 kl. 17.30 i klubhuset.


Med venlig hilsen

Grete Glerup