Bestyrelsesmøde 6. maj 2020

Referat Bestyrelsesmøde  Virksundlystbådehavn:

Deltagere:

Niels Ove Jespersen (N.O) – formand

Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær

Kirsten Pugholm (KP)-næstformand

Allan Handberg (AH)

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Mary-Ann Christiansen (MAC)

 

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL)

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2020

Forslag til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning: Dagsorden godkendt

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 16. april 2020

Beslutning.  Referat godkendt

 1. Meddelelser fra formanden
 • Siden sidst

Beslutning: Der er Bestilt ”Danmarks kort” 200 stk. som kan udleveres til medlemmerne når de kommer.

Bestyrelsen besluttede herudover at man fremover vi lægge referater på hjemmesides åbne del, da der ikke skrives om personsager i referatet. Personsager kan i givet fald skrives i lukkede referater.

 1. Drøftelse af alternativ standerhejsning – Hvordan forholder vi os hertil – Hvad kan vi evt. lave den lørdag den 16. maj 2020.

Beslutning: Vi hejser standeren den 16. maj kl. 15.00 – men der vi ikke kunne holdes et arrangement i forbindelse hermed.  Dette offentliggøres på hjemmesiden. Ole og Henning spørges om de på vanlig vis vil hejse standeren.

 1. Forslag om arbejdsbeskrivelser for havnens forskellige udvalg. – (Alle)

Formålet er at skabe et større overblik over de forskellige arbejdsgrupper og deres opgaver, samt give dem mandat til opgaver og eventuel økonomi.

Der vedlægges de oplæg der indtil nu er udarbejdet – Manglende oplæg bedes medtaget til mødet

 

Beslutning: De udarbejdede oplæg blev gennemgået. – Udover de tidligere nævnte udarbejdes der også beskrivelse af opgaver for Havnefoged, samt vejledning til betjening/fejlsøgning af betalingsautomaten, samt Højvandssikringsudvalg og beskrivelse af opgaver for Broformænd.

Alle beskrivelser tilrettes i forhold til de faldne bemærkninger og sagen behandles igen på kommende bestyrelsesmøde.  

 1. Opdatering på forårets arbejdsopgaver

Hvor langt er vi?

Beslutning: Rene koordinerer med broformændene vedr. rensning af broer for alger.

Der laves en plan for havnefogeder dækkende uge 23 til 37  

                     

 1. COVID-19 (MAC)

Tiltag i klubben – status.

Fremadrettet plan.

Beslutning:

Vi afventer stadig udmelding om hvornår forsamlingsforbuddet ændres, så vi kan planlægge Generalforsamlingen. Som det ser ud nu, er vi nu henne i midt i juni eller måske først midt september.

 1. Øvrige praktiske punkter (alle)

Beslutning:  Intet – behandlet under øvrige punkter.

 1. Næste møde aftales

Beslutning: Forud for generalforsamlingen – hvis denne kan holdes i juni – ellers indkaldes efter behov.

 1. Eventuelt

Beslutning: Der var en kort snak om tiden indtil generalforsamlingen.

Kristian Brøns Nielsen – referent.

Download referat her