Bestyrelsesmøde 2.juni 2020

Referat Bestyrelsesmøde Virksundlystbådehavn:

Deltagere:

Kirsten Pugholm (KP)-næstformand

Niels Ove Jespersen (N.O)

Kristian Brøns Nielsen (KBN)-sekretær

Allan Handberg (AH)

Gerda Pedersen (GP)– kasserer

Mary-Ann Christiansen (MAC)

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL) (afbud)

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 2. juni 2020

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat: Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 16. april 2020

Referat: Godkendt

 1. Meddelelser fra næstformanden
 • Siden sidst
 • Reklamer for havnes / sponsorer

Referat: Mange gør en fantastisk indsat fex. ved reparation af broer og maling af bygninger.

PR for havnen bør laves. ”Limfjordens sejlere” på Facebook er et godt sted at lægge billeder op. Kirsten vil sørge for at der lægges billeder op her og andre relevante steder.

 1. Status på økonomien. (GP)

Referat: Resultatet på dette tidspunkt af året er en del bedre end sidste år. Så der er en god økonomi i havnen. Mange nye medlemmer er kommet til i de sidste måneder.

 1. Drøftelse af beslutningen vedr. Mariebooking. (NO)

Referat: Beslutningen fra sidst om at opsige ordningen fastholdes.

 1. Forslag om arbejdsbeskrivelser for havnens forskellige udvalg. – (Alle)

Formålet er at skabe et større overblik over de forskellige arbejdsgrupper og deres opgaver, samt give dem mandat til opgaver og eventuel økonomi.

Opdaterede oplæg drøftes på mødet

Referat: Alle sender opdaterede beskrivelser af de enkelte arbejdsgrupper til Kristian snarest muligt. Her efter gennemgås de og godkendes på næste bestyrelsesmøde

 1. Opdatering på arbejdsopgaver

Hvor langt er vi?

Plan for havnefogeder.

Referat: Der er malet Materielhus, renoveret på bro 5-6 og 7.  Stor tak til Bent P, Kristian H mf.  

Glas til afskærmning af området foran klubhuset er snart færdig til endelig montering (Allan)

Planen for havnefogeder er nu lavet – der har været stor velvillighed til at deltage.

 1. COVID-19 (MAC)

status.

Referat: Der skal stadig være antibakterielle servietter på toiletter mm.

 1. Øvrige praktiske punkter (alle)

Referat: Der er ønsker om nyt komfur mm til køkkenet. Kirsten tager en snak med hende.

Allan fortsætter med at undersøge Shelters muligheder helst som færdiglavet huse. Kajakklubben spørges om de evt. vil hjælpe med opsætning

Der var fuld opbakning til de nuværende og tidligere aftaler med vores pladsmand Lindy

Stor ros til det arbejde Lindy gør.

 1. Næste møde aftales

Referat: Mandag den 17. august 2020 kl. 17.00  

 1. Eventuel

Referat: Der er bestilt labels til automaten.

Kristian Brøns Nielsen (referent)

download referat her