HUSK! Generalforsamling 2020 HUSK!

Ordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn 2020

I henholdt til Virksund Lystbådehavns vedtægter stk. 11, indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling. På grund af Coronakrisen måtte den først indvarslede Generalforsamling udskydes – fra den 14. marts 2020 hvor vi satte ”uret i stå” til:  –

Torsdag den 20. august kl. 19.00 i Virksund Klubhus

Dagsorden i henholdt til vedtægterne stk. 11 pkt. G:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen forslår at Martin Lindgaard vælges til dirigent.

  1. Formandens beretning 2019.
  2. Regnskab for 2019.

Det reviderede årsregnskab for 2019 er vedlagt dagsorden.

Bilag 1

  1. Orientering om budget for 2020, samt takstblad 2020.

Bilag 1 og 2

  1. Orientering fra klubber og udvalg:

-Virksund Sejlklub

-Virksund havkajakklub

-Gråsælerne

-Turudvalget

-Multihusudvalget

-Bådplads og Beddingsudvalget

-Mastehusudvalget.

-Seniorudvalget

-Festudvalget- / supplering med 50 år jubilæumsudvalg

  1. Forslag:

6a.  Forslag fra medlemmer

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne

6b. Forslag fra bestyrelsen

   Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen forslår et sæt nye vedtægter – moderniseret og forenklet i forhold til eksisterende vedtægter. De nye vedtægter lægger ikke op til at ændre klubbens rammer. Men der er sket en forenklet opsætning og opdatering.

Bilag nr. 3 Forslag til nye vedtægter og Bestemmelser for bådplads – nuværende vedtægter kan findes på hjemmesiden.

  1. Valg til bestyrelsen – på valg er:

Formand: Niels Ove Jespersen har meddelt at han trækker sig fra bestyrelsen, idet han skal stå for byggeriet af multihuset.

-Der skal derfor vælges ny formand for 1 år.

Kasser:  Gerda Pedersen valgt for 2 år i 2018 – modtager genvalg

Kristian Brøns Nielsen valgt for 2 år i 2018 – modtager genvalg

Kirsten Pugholm Thøgersen valgt for 2 år i 2018 – modtager genvalg

Valg af suppleanter – på valg er:

Ole Lauritsen valg for et år i 2019 -modtager genvalg

Valg af revisorer og revisorsuppleanter på valg er:

Revisor: På valg er: Leif Folke valgt i 2018 – modtager ikke genvalg  

Revisor: – Birgitte Hansen valgt for 2 år i 2019 – på valg i 2021

Revisorsuppleant på valg: Claus Pedersen

Revisorsuppleant – Carsten Overgaard for 2 år i 2019.  

Valg af broformænd, på valg er:

Gl. havn og bro 1: Martin Andersen

Bro 2: Steen Sørensen

Bro 3: Ejgil Boel Nielsen

Bro 4: Carsten Overgaard

Bro 5: Arne Albertsen

Bro 6: Kristian Hansen

Bro 7: Bent Pluszek

  1.  

 Med venlig hilsen Bestyrelsen

Medlemsforslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar 2020.

Virksund Lystbådehavn er vært med øl/vand, kaffe og brød under generalforsamlingen.

Virksund Havn den 10. juli 2020  (opslag på hjemmeside op i Klubhuset)

download dagsorden

Download regnskab

Download forslag til vedtægter

Download takstblad

Download bestemmelse for bådpladser