Bestyrelsemøde 3. September 2020

Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn:

 

Deltagere:

 

Kirsten Pugholm (KP) – formand

Gerda Pedersen (GP) – kasserer

Kristian Brøns Nielsen (KBN) (afbud)

Allan Handberg (AH)

Mary-Ann Christiansen (MAC)

Erik Nymann (EN)

 

Suppleanter:

Rene Fjellerup (RF)

Ole Lauritsen (OL)

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. sep. 2020 kl. 17.30 i klubhuset

 

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Beslutning: Godkendt.

 

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. august 2020

Beslutning: Godkendt.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen – der skal bl.a. vælges næstformand og sekretær

Formand Kirsten Pugholm

Næstformand Erik Nyman (ENY)

Kasserer Gerda Pedersen

Bestyrelsesmedlem Kristian Brøns

Bestyrelsesmedlem Allan Handberg

Sekretær Mary-Ann Steenbryggen Christiansen

Suppleant Rene Fjellerup

Suppleant Ole Lauridsen

 1. Meddelelser fra formanden
 2. Forskellige tilskud i forskellige havne. Kirsten og Gerda aftaler et møde med Skive Kommune med drøftelse af at sikre lige vilkår for havnene i Skive Kommune

 

 1. Hyggegruppen havde arbejdsdag den 2. september. Tak til deltagerne for indsatsen med at vedligeholde og forskønne havnens arealer og bygninger.
 2. Evaluering af Generalforsamling den 20. august 2020

Generalforsamlingen blev gennemført med vedtagelse af nye vedtægter.

 1. Status på økonomi og regnskab. (GP)

Havnen har for nuværende 16 pladser. Udvalget for bådpladser vurderer om de ledige bådpladser svarer til det reelle behov i forhold til bådstørrelser.

 1. Vedligeholdelse/forbedringer – planlægning og budgettering af udgifter (GP)

Plan for vedligehold og forbedringer er gennemgået, der mangler:

 • Sten ved bro 4 og 6 og 7

Beslutning: Kommende ideer sendes ind til Gerda, som holder listen opdateret.

 1. Drøftelse af evt. nedlæggelse af de offentlige toiletter. Der bliver uforholdsmæssigt mange timer på rengøring.

Beslutning: Drøftelse med Skive Kommune – se punkt 4

 1. Frivillige til rengøring (GP)

På generalforsamling kom der et ønske om frivillige som hjælp til rengøring af bad og toiletter

Beslutning: Gerda sætter opslag op på hjemmeside og faccebook.

 1. Forberedelse af oprydningsdagen (KP)

Beslutning: Oprydningsdag er den 25. oktober. Der laves opslag på havnens hjemmeside og facebook. KP og MAC gennemgår liste for mangler.

 1. Sejlerkøkken (GP)

Beslutning: Drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.

 1. Forberedelse af Havnens jubilæum 2021 – evt. budget hertil (KP)

Forberedelse af Havnens Jubilæum. Festudvalget varetager planlægning af fest, mv., Beslutning: Kontaktpersoner fra bestyrelsen er Kirsten og Gerda.

 1. Opdatering på arbejdsopgaver (alle)

Hvor langt er vi?

Alle arbejdsbeskrivelser gennemgået.

Beslutning: Alle bestyrelsesmedlemmer gennemgår egne lister og returnerer til sekretær.

Udvalgsnavn og kontaktpersoner lægges på hjemmesiden når alle lister er indkommet og tilrettede.

 1. COVID-19 (MAC)

Status. Herunder opsætning af dispensere med sprit som ønsket på generalforsamlingen

Covid-19

Beslutning: Der sættes spritdispensere op ved alle indgangsdøre (indvendig), ved cafe og i sejlerkøkken. ENY og MAC

 1. Eventuelt

Der blev stillet forslag om en flydebro med sauna til vinterbadere.

Beslutning: ENY undersøger muligheder og pris.

 

Der indkøbes 5 nye sæt sorte borde og stole til terrassen.

Beslutning: KP indkøber

Cafebestyrer har sagt op.

Beslutning: Processen med at finde en ny forpagter iværksættes.

 1. Næste møde – mandag den 5. oktober kl 17.30.

Beslutning: Fremadrettet afholdes bestyrelsesmøder den første torsdag i hver måned kl 17. 30. Dagsorden til bestyrelsesmøde udsendes 1 uge før mødet.

Afbud bedes meddelt til formanden

MVH

Mary-Ann Steenbryggen Christiansen