Referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP)-formand
Per Nielsen (PN) – kasserer
Mary-Ann Christiansen (MAC) – sekretær
Allan Handberg (AH)
Rene Fjellerup (RF)
Grete Glerup
Søren Barasinski

Afbud:
Kristian Brøns Nielsen (KBN)


Bestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2022 kl. 17.00 i klubhuset

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 24-2-2022.
Beslutning: Referat godkendt.

3. Konstituering af bestyrelse i Virksund Lystbådehavn
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)

4. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
o Betalingsautomat – Per aftaler med BEAS, der forventes levering i uge 16. Allan og Søren hjælper med montering af betalingsautomat
o Generalforsamling– fint arrangement og god stemning

5. Miljøstation (KP)
Jørgen Christiansen og Allan har indhentet to tilbud på miljøstation og installering.
Beslutning:
Der sendes fornyet ansøgning om tilskud til Skive Kommune.

6. Status på Multihus (KB, AH)
Tilbagemelding fra kommunen. Farven skal holdes i rød eller sort. Der ønskes ændringer i facaden. Taghældning skal være 40 grader.
Beslutning:
Tegninger er sendt til revision.

7. Arbejdsdag 24-4-2022 (MAC)
Gennemgang af opgaver.
Beslutning:
Arbejdsopgaver der skal løses, sendes til MAC

8. Let renovering sejlerkøkken
Der er ikke opsat emhætte i sejlerkøkkenet. Der foreslås opsætning af emhætte samt hylde eller skab til det porcelæn der må flyttes.
Beslutning:
Søren undersøger muligheder og står for renoveringen

9. Eventuelt
a. Der er ønske om at kunne lukke for vand i havnen sektionsvis.
Beslutning:
Allan og Ulf udarbejder plan for placering af stophaner.
b. Kranen er efterset og den skal efterfølgende smøres.
Beslutning:
Allan aftaler med leverandør, at smøring af motor udføres i forbindelse med den ordinære eftersyn af kranen.
c. Der kommer pælebanker indenfor de næste uger.
d. Der ønskes opsat en projektor i loftet i klublokalet.
Beslutning:
KP undersøger pris og montering
e. Flydebroen mellem bro 6 og 7 er i en dårlig forfatning.
Beslutning:
KP undersøger muligheder for søgning hos fonde til indkøb af ny flydebro.
f. Opfølgning på havnens visionsplan
Beslutning:
Bestyrelsen afholder et opfølgende møde i efteråret 2022.


Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 7. april 2022 kl. 17.00 i klubhuset.