Dagsorden til bestyrelsesmøde den 6.10.2022

Bestyrelsesmøde torsdag den 6. oktober, 2022 kl. 17.00 i klubhuset

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN) (afbud)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)

Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. september, 2022.
3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
4. Økonomi – Status (PN)
5. Status på multihus (KB, AH)
6. Betalingsanlæg (KP)
7. Miljøstation (KP)
8. Havnepladssituationen (Ole)
9. Eventuelt