Referat fra bestyrelsesmødet den 1. december

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)
Afbud: Søren Barasinski


Bestyrelsesmøde torsdag den 1. december, 2022 kl. 17.00 i klubhuset

Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. oktober, 2022.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
Der har været afholdt møder med den nye caféforpagter, hvor vi er i proces, jf. nedenstående punkt om café.
Claus Theil har sat projektor og lærred i klub-Cafeen.
4. Takstblad (Alle)
Se ændringer i bilag – nedenunder.
Der bør være et reglement for, når både skal på bedding med mast. Det bør tages med i vedtægterne. Dette behandles på et punkt på det kommende bestyrelsesmøde.
5. Budget og Økonomi Status (PN)
Økonomi fra sidste måned (november) – Der er lidt færre indtægter end sidste år, men samtidig er der ikke brugt så mange penge som sidste år.
Der har dog været nogle ekstraudgifter, som endnu ikke er opgjort – Det er i forbindelse med:
• Beddingspladsrenovering, som var dyrere end forventet, men som var tiltrængt.
• Vandlæk, ved målebrønd,
• Pælerenoveringsproces incl. Pæle.
Der skal udarbejdes et budget til 2023. Kirsten og Per udarbejder et forslag.
6. Status på multihus (KB, AH)
Afdelingen i kommunen, der behandler sagen, har fået ny chef. Der har været en dialog med bestyrelsen. Processen foregår fortsat. Det peger i retning af, at der skal udarbejdes en lokalplan, som er en tidskrævende proces. Kristian og Allan kommer med et idéoplæg til næste bestyrelsesmøde, da der skal tænkes langsigtet på nuværende tidspunkt.
7. Café – Sidste nyt (KP, MAC)
Vi har indgået aftale med en ny forpagter, hvor der er en god dialog. Det er vigtigt, at klubhuset både kan bruges til aktiviteter, og samtidig skal det være muligt, at lokalet også bruges til cafe. Dette kræver en fin koordinering samt en gentagende dialog. Derfor skal der udarbejdes en kalender, som skal ligge til grund for koordineringen.
Desuden stilles der krav om, at betalingskassen skal være elektronisk, og det kræver, at der er fibernet i huset. Der besluttes, at der investeres i fibernet, som samtidig også vil være til gavn for alle brugere i havnen.
I forbindelse med at der kommer en ny forpagter, er der opstået et behov for en røremaskine, som indkøbes til køkkenet.
8. Miljøstation-og tankanlæg (PN)
Vi beslutter, at vi iværksætter processen med at investere i både miljøstation- og tankanlæg. Kristian, Allan og Per indhenter tilbud til næste bestyrelsesmøde.
9. Dato for møde om visionsplan (MAC)
Det tages med som punkt til næste gang.
10. Eventuelt
Hjertestarteren er registeret, og der er pt. ingen strøm, det skal laves, så der er permanent strøm.


Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. januar, 2023 kl. 17.00 i klubhuset.
Afbud bedes meddelt til formanden

Med venlig hilsen
Grete Glerup


Bilag – Takstblad gældende for 2022


Indskud: (Tilbagebetales ikke) I alt
Optagelse på venteliste første år i havnen incl. halv kontingent (1/4) 1.625,00 575,00 2.200,00
Restindskud år 2 (3/4) 4.875,00
Kontingent, pladsleje:
Kontingent for fast plads 1.150,00
1/2 kontingent for øvrige medlemmer: Passive medlemmer (ANxx, BVxx, Pxx, VGxx) 575,00
Pladsleje sommer, pr. m², medlemmer 70,00
Pladsleje vinter, medlemmer (efter 1/11) 1.250,00
Pladsleje for medlemmer uden fast plads 3.460,00
Jolleplads inkl. passiv kontingent (uden indskud) 1.000,00
Gæstesejlere og autocampere: Havneautomat
Autocamper pr. døgn 125,00 140,00
Gæstesejler pr. døgn 125,00 140,00
Gæstesejler, frihavnsordning pr. døgn, max 3 døgn 50,00 60,00
Langtids gæsteleje ud over 5 dage – pr. døgn 75,00 85,00
Langtids gæsteleje pr. måned 1.500,00
Bedding og mastehus:
Mastehus når der ikke betales for bedding 300,00
Beddingsleje vinter uden mast 575,00
Bådstativ leje 1.250,00
Bådstativ leje med ben til både med mast fra 32 fod og op xxxx,00 (tages med som punkt til næste best. Møde)
Både til kapsejlads/sejlerskole i kapsejladssæsonen, incl. kran op/i – på indregistreret trailer 2.500,00
Havnens kran, medlemmer: Havneautomat
Kranløft – pr. gang – Betales via havneautomat samme 300,00
Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. – Betales via havneautomat samme 200,00 dog max. kr. 2.500
Havnens kran, øvrige brugere: Havneautomat
Kranløft – pr. gang – Havneautomat samme dag 600,00
Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. – Betales via havneautomat samme dag 500,00
Mast af eller på – pr. gang – MobilePay samme dag 300,00
Kranløft udover aftalte datoer tillægges en ekstratillæg på 200 kr.
Reklame/logo på hjemmeside: 500,00
Andet:
Fiskerrum, leje årligt, medlemmer med fast bådplads 600,00
Leje af materielhus excl. aflåst rum, årligt 2.000,00
Standere, små – MobilePay 79031 ved udlevering 125,00
Standere, store – MobilePay 79031 ved udlevering 150,00
Skilt, rød/grøn – MobilePay 79031 ved udlevering 250,00
Takster i Virksund Lystbådehavn
Pr. 1/1 2021 – Alle priser er inkl. moms.