Referat fra bestyrelsesmødet 5. januar

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)
REFERAT: Bestyrelsesmøde torsdag den 5. januar, 2023 kl. 17.00 i klubhuset
Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. december, 2022.
Godkendt.
3. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst
Der er nu både installeret og afholdt instruktionstime i brug af projektoren og lydanlægget. Det virker helt fantastisk. Repræsentanten fra Kronjylland (sponsor til anlægget) inviteres til næste best. møde.
Der er taget afsked med den tidligere forpagter. I denne forbindelse er faciliteterne afleveret i en tilstand, hvor der er behov for ekstra behandling.
Alle stole i cafeen er renset, borde og stole er efterspændt, og det er blevet meget fint. Hermed en stor tak til gæve medlemmer i Hyggekubben.
Internettet i havnen er blevet opgraderet, og det fungerer rigtig godt på nuværende tidspunkt.
Den nye forpagter er i gang med at indrette sig i lokalerne. Det ser meget positivt og spændende ud. Der findes en fin hjemmeside, se mere på www.virksundcafe.dk.
4. Økonomi (PN)
Indtægterne er mindre set ift. sidste år. Udgifterne er ligeledes mindre set ift. sidste år. Det forventes at vi kommer ud med et overskud i 2022. Desuden tilrettes budgettet for 2023.
5. Generalforsamling 2023 (KP)
Pga. at dæmning er under renovation, hvor den lukkes fra d. 10. – 24. marts, vælges det at afholde generalforsamlingen d. 4. marts, kl. 13.00, 2023.
6. Lokalplan (MAC)
Der har været en kommunikation med Skive kommune omkring lokalplanen, der har til hensigt at fremtidssikre havnen og hermed aktiviteterne i Fjorden. Processen kører fortsat, og det er kommunen, der står som tovholder.
7. Arbejdsdag forår (MAC)
Udsættes til februar.
8. Sejlerstue (MAC)
Projektet er igangsat, og der kommer en dør ud til terrassen fra sejlerummet.
9. Status på Miljøstation-og tankanlæg (GG)
Der præsenteres to modeller – en dyr løsning, der bl.a. inkluderer en 6000 liter tank, og en billigere løsning. Standeren og betalingssystemet er ens i begge modeller. Det besluttes, at den billige løsning vælges, da vi bl.a. bibeholder den nuværende dieseltank.
Den samlede pris for både tankanlægget og miljøstationen skal klarlægges – Miljøstationen skal også kunne bruges af autocampere. Kristian og Allan kommer et forslag til projektet til næste bestyrelsesmøde.
10. Dato for møde om visionsplan (MAC)
Udsættes.
11. Optagning af båd med mast (AH)
Det besluttes, som tidligere, at der laves en forsøgsordning, hvor (ca.) 15 både over 30 fod kan tages op med master. Alle både under 30 kan stilles i stativer med mast i de nuværende stativer, hvor der ikke vil være et krav om brug af støtteben. Her bliver det pt. ingen ekstra betaling.
Der meldes en dato ud, hvor man skal tilmelde sig ordningen – I forsøgsordningen bliver det bliver et ”først til mølle” princippet. For at kunne styre processen skal både med mast over 30 fod tages op/søsættes på samme dag henholdsvis forår og efterår.
Forsikringsmæssigt skal underlaget være helt i orden.
Både med mast på bedding skal have alle sejl afmonteret, og alle fald ordnes, så der er mindst muligt larm hen over vinteren.
Der skal indkøbes støtteben og stativerne skal klargøres – der skal f.eks. bores huller i de eksisterende stativer. Derfor komme det til at koste 400 kr. pr. båd over 30 fod, hvor der skal bruges støtteben, når båden skal på bedding med mast.
Sidst men ikke mindst skal det af tekniske årsager være muligt at løfte båden med mast ift. kranudstyret – Dette afgøres udelukkende af kranteamet.
12. Eventuelt
Flid afholder havnemøde i Aalborg d. 7. februar, kl. 13 – 21.00 – Per og Mary Ann deltager i mødet.
Der ligger en klump af græs og sump i hjørnet ved bro 4 – Det skal måske fjernes – Vi afventer en evt. storm, der måske kan klare ”oprydningen”.
Bestyrelsesmedlemmer må ikke have udgifter ved at sidde i bestyrelsen. Energipriserne er fortsat høje, og der er en del omkostninger forbundet med kørslen til bestyrelsesarbejdet. Dette punkt tages med på næste bestyrelsesmøde.
Der ligger pt. misligholdte og muligvis også er ”ikke-sejlbare” både i havnen – Det sættes der fokus på i fremtiden.
Næste møde bestyrelsesmøde afholdes mandag den 13. februar, 2023 kl. 17.00 i klubhuset.
Afbud bedes meddelt til formanden.

Med venlig hilsen
Grete Glerup


Bilag – Takstblad gældende for 2023
Indskud: (Tilbagebetales ikke) I alt
Optagelse på venteliste første år i havnen incl. halv kontingent (1/4) kr. 1.625,00 kr. 575,00 kr. 2.200,00
Restindskud år 2 (3/4) kr. 4.875,00
Kontingent, pladsleje:
Kontingent for fast plads kr. 1.150,00
1/2 kontingent for øvrige medlemmer: Passive medlemmer kr. 575,00
Pladsleje sommer, pr. m², medlemmer kr. 70,00
Pladsleje vinter, medlemmer (efter 1/11) kr. 1.800,00
Pladsleje for medlemmer uden fast plads kr. 3.460,00
Jolleplads inkl. passiv kontingent (uden indskud) kr. 1.000,00
Gæstesejlere og autocampere: Havneautomat
Autocamper pr. døgn kr.140,00
Gæstesejler pr. døgn kr.140,00
Gæstesejler, frihavnsordning pr. døgn, max 3 døgn kr. 60,00
Langtids gæsteleje ud over 5 dage – pr. døgn kr. 85,00
Langtids gæsteleje pr. måned kr. 1.500,00
Bedding og mastehus:
Mastehus når der ikke betales for bedding kr. 300,00
Beddingsleje vinter uden mast kr. 575,00
Bådstativ leje kr. 1.250,00
Forsøgsordning, Støtteben til både med mast fra 30 fod kr. 400,00
Både til kapsejlads/sejlerskole i kapsejladssæsonen, incl. kran op/i – på indregistreret trailer kr. 2.500,00
Havnens kran, medlemmer: Havneautomat
Kranløft – pr. gang – Betales via havneautomat samme kr. 300,00
Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. – Betales via havneautomat samme 200,00 dog max. kr. 2.500
Havnens kran, øvrige brugere: Havneautomat
Kranløft – pr. gang – Havneautomat samme dag kr. 600,00
Korte løft op/i for undervandsrengøring m.m. – Betales via havneautomat samme dag kr. 500,00
Mast af eller på – pr. gang – MobilePay samme dag kr. 300,00
Kranløft udover aftalte datoer tillægges en ekstratillæg på kr. 200 kr.
Reklame/logo på hjemmeside: 500,00
Andet:
Fiskerrum, leje årligt, medlemmer med fast bådplads kr. 600,00
Leje af materielhus excl. aflåst rum, årligt kr. 2.000,00
Standere, små – MobilePay 79031 ved udlevering kr. 125,00
Standere, store – MobilePay 79031 ved udlevering kr. 150,00
Skilt, rød/grøn – MobilePay 79031 ved udlevering kr. 250,00
Takster i Virksund Lystbådehavn
Pr. 1/1 2021 – Alle priser er inkl. moms.