Referat fra bestyrelsesmødet den 13. februar

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)

Afbud: Grete Glerup

Referat Virksund Lystbådehavn – Bestyrelsesmøde 13. feb. 2023

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
– Dagsorden blev godkendt
2. Gæstebesøg af Preben Petersen, fra Sparekassen Kronjylland.
– Udsat til senere møde pga. sygdom
3. Godkendelse af referat fra mødet den 5. januar, 2023.
– Referat blev godkendt
4. Meddelelser fra formanden (KP)
– Siden sidst – Der var en drøftelse af forholdene for kranteamet mf. Herunder vilkår for begrænset brug af spisebilletter.
5. Generalforsamling (KP)
– Dagsorden blev gennemgået og tilrettet til Generalforsamlingen den 4. marts 2023 – der optages punkt om bestyrelsens forslag om forsøgsordning vedr. optagning af både med mast. Der laves regelsæt herom.
-Valg til bestyrelsen blev gennemgået. Bestyrelsens indstillinger indarbejdes i dagsordenen
– Bestyrelsen afholder forberedende møde forud for Generalforsamlingen lørdag den 4. marts kl. 10.30
6. KRAN – Sikkerhedsudstyr – Stativer (AH)
– Arbejdstilsynet har skærpet opsyn med de danske lystbådehavne. Vi skal indskærpe sikkerhedskrav til arbejdet ved kranen. Der udarbejdes regelsæt herom- hvor det indskærpes at der indenfor kranområdet skal bæres sikkerhedshjelm og sikkerhedssko. Der indkøbes et antal ekstra hjælme og evt. enkelte sikkerhedssko.
7. Møde i FLID (MAC)
a. Arbejdsmiljøtilsyn (APV)
b. Efterladte både/manglende betaling
– Mary-Ann og Per berettede fra det afholdte møde i FLID
Her var der gode oplæg, samt henvisninger til relevant materiale der findes vedr. sikkerhed og juridiske forhold. Mary-Ann sender relevante links.
8. Dato for arbejdsdag (MAC)
-Arbejdsdagen blev fastsat til lørdag den 29. april kl. 9.30 –12.30 med efterfølgende fælles spisning. Der søges indgået en aftale med caféen herom.
9. Facebooksider for havn og sejlklub (MAC)
-Der arbejdes med mere klar brug af sociale medier og en opstramning af siden:
”Bruger af Virksund Lystbådehavn og sejlklub” ændres til ”Bruger af Virksund Lystbådehavn”
10. Status på Miljøstation-og tankanlæg (KP)
– Kristian, Per og Allan arbejder videre med hurtigt at får indgået aftale med de relevante leverandører. Arbejdet med kloakledningen søges gennemført i god tid inden bådisætningen. Der arbejdes med en plan for opsætning i forbindelse med det røde hus ved Gammel Havn.
11. Økonomi (PN)
-Per redegør for det nyligt afsluttede regnskab for 2022. Dette ser meget fint ud og vi kommer ud med et fint overskud – også set i forhold til de store projekter der er brugt midler på i 2022. De interne revisorer gennemgår nu regnskabet forud for Generalforsamlingen
12. Eventuelt
– En række mindre sager blev vendt
– Herudover gennemgik Rene resultatet af den foretagne udskiftning af diverse gamle pæle i havnebassinet – Det viser sig efter en kontrolmåling af flere pæle ikke er nedsat korrekt – så flere pladser er blevet for små / store. Rene, Ole og Kirsten gennemgår dette. Rene har aftalt med entreprenøren at det rettes – men det kan måske først gøres efter sommeren – Det kan betyde et større puslespil for at placere de både der ”kommer i klemme”!! – Bestyrelsen vil dog sikre at bådene kan vende tilbage til de vanlige pladser efter forventede udbedringen.
Referent
Kristian Brøns Nielsen