Referat fra bestyrelsesmødet den 4. maj

Deltagere:
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – Formand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Bernd Krause (BK)
Suppleanter:
Svend Nordby (SN)
Søren Barasinski (SB)

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. maj, 2023 kl. 17.30 i klubhuset
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. april, 2022.

3. Meddelelser fra formanden (MAC)
Siden sidst:
a. Møde/besøg fra Skive Kommune
Behandles under punkt 4.

b. Opdatering af Havneguide.dk Er opdateret via FLID

c. Låsning af døre. Dør ud mod vejen låser automatisk mellem kl 20.00 og kl 8.00. Der er stadig adgang med chip. Vi kan selv ændre tider for automatisk låsning af døre.

d. Mens vi venter på ny dieseltank og betalingsautomat, sælges diesel via 4 personer, der er opsat skilt hermed på opslagstavle og i vindue ved kontor.

e. Adgang til kontor. Der opsættes nøgleboks med kode til nøgle til kontor. Kode udleveres til de som har brug for adgang.

4. Status lokalplan (Kristian) Kommunen har været på besøg i ugens (uge 17) løb. Der har været dialog mellem medlemmer fra bestyrelsen og sagsbehandlere i kommunen. Kommunalt lægges der op til, at der på sigt udlægges bygningszoner/-felter, der beskrives gennem lokalplanen med anvisninger/krav om farve på bygninger, materialer mv.. Bestyrelsens opgave er nu at beskrive behov og ønsker fra havnens side, samt de klubber der er i havnen. Samtidig var der også et fokus på vandsikring ift. den kommende lokalplan. Vigtigst af alt så sikrer lokalplanen, at Virksund lystbådehavn kan få opfyldt de fremtidige behov.
Processen er i fuld gang, og de mange interesser involveres løbene. Tidsmæssigt vil det som minimum tage et års tid fra nu.

5. Status økonomi (Per)
Regnskabsmæssigt ligger vi lavere set ift. sidste år. Det skyldes især indtægtsmæssigt, hvilket bl.a. skyldes indskud og leje af bådepladser er mindre end foregående år.

6. Status på dieseltank og tømmetank (Per)
Vi afventer tilladelse fra Skive kommune, og når den kommer, er vi klar til at ”rykke” på dieseltankanlægget. Sugestationen leveres omkring juni/juli. Pt. arbejdes der både på at klargøre installationen omkring tankanlæg og sugestation.

7. Status bådpladser og forespørgsel vedr. bådpladser (MAC)
Der er nogle smalle bådpladser tilbage. Der er kommet tre nye både i havnen. Mary-Ann håndterer en konkret forespørgsel ift. økonomi, samt at have en båd stående på en trailer med nummerplade hen over sommerperioden.

8. Beddingsplads (Allan)
Der er et spørgsmål angående tidsfristen til at ligge på bedding. I ”Bestemmelse for bådplads”, afsnittet ”Generelt”, pkt. 2.2 skal tidsfristen tolkes således, at man mister sin bådplads, hvis man ikke har haft sin båd i vandet i 2 år, og som resultat heraf mister man også retten til en beddingsplads.

9. Forsømte både i havnen (Allan)
Der ligger to forsømte både ved bro 7 – vi henviser til punkt 8.4 i ”Bestemmelse for bådplads”. Der udstikkes en deadline til bådejerne og næste skridt er, at der tjekkes op på sagen gennem FLID. Grete skriver et udkast, og det sendes til tjek hos Kristian og Mary-Ann. Mary-Ann sender et PowerPoint rundt fra FLID om håndteringen af misligholdte både i havnen.

10. Arbejdsgrupper for udvalg – Gennemgang og præsentation af ”egne” arbejdsgrupper, samt fordeling af kontaktpersoner og opdatering (MAC)
MAC orienterer om at der oprettes nye arbejdsgrupper:
• Kommunikation
• Miljø
• Lokalplan/multihus
• Arbejdsdag
Punktet udsættes til næste gang.

11. Plan for havnefogeder sommer 2023 (MAC)
Plan sendes rundt.

12. Opsamling på arbejdsdagen (Grete)
Der var stor opbakning, vi fik meget fra hånden, og derudover var det hyggeligt, og der blev serveret lækkert mad. Det var en god dag. Vi mangler nogle få opgaver, som vi ikke nåede at lave på dagen – Det er:
• Der mangler maling af sokler på de kalkmalede huse,
• Materielgården skal kalkes (vi spørger kajakklubben),
• Bord-bænkesæt skal olieres/males,
• Ophængning af kæder,
• Maling af træværk på legeplads (vi spørger Plutzak),
• Maling af træværk på klubhus (Frede og Allan).
• De sorte tværlæggende træplanker langs parkeringspladsen skal males (Maling står i ”Det gamle Sejlerkøkken”).
• Skiltet til autocampere skal flyttes.
Der indkaldes til maleraften/-aftener.

13. Eventuelt
Hvor gemmer vi filer? Svend kigger på sagen ift. ”skyfilshotel”.
Per indkøber 2 bordbænkesæt, som placeres ved autocampere.
Gasgrillen på sejlerterrassen er givet af Elo – Søren og Svend har to gasflasker, som doneres til havnen.

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 1. juni, 2023 kl. 17.30 i klubhuset.
Afbud bedes meddelt til formanden inden onsdag.
Med venlig hilsen
Grete Glerup