Referat fra bestyrelsesmødet den 17. august

Deltagere:
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – Formand
Per Nielsen (PN) – kasserer
Suppleanter:
Svend Nordby (SN)
Søren Barasinski (SB)
Afbud:
Grete Glerup (GG) – sekretær – Afbud
Kristian Brøns Nielsen (KBN) – Afbud
Allan Handberg (AH) – Afbud
Bernd Krause (BK) – Afbud

1. Godkendelse af dagsorden.
– Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni, 2023.
– Referat er godkendt

3. Nyt fra formanden (MAC)
3a. Status sommer 2023.
– Det har været en lidt kedelig sommer. Det har bla påvirket miljøet på havnen og cafeen.
trods det har vi øget indtægt på gæster og autocampere.
3b. Havnejubilæum i Skive.
– 2. september afholdes der jubilæum I Skive havn.
Mary-Ann deltager som repræsentant for havnen. Bla er der programsat en paneldebat med
repræsentanter fra Limfjordens havne.
OBS. Samme dag afholdes også Virksunds havnefest.
3c. Tømmeanlæg til holdingtanke samt dieselstander.
Vi har fået opsat tømmeanlæg og diesel automat med kortbetaling. Stor tak til Per for arbejdet.
Information om dette tilrettes på diverse autocamper og havneguides (Mary-Ann)
Literprisen på diesel fastsættes indtil videre i forhold til markedsprisen. Dvs der rundes op til næste krone ift havnens indkøbspris.
Vejledningen til miljøstationen er ikke helt retvisende. Per laver et udkast til et nyt skilt.
Der laves også et vejviser-skilt til miljøstationen.
3d. Opsætning af redningsstige.
Vi har modtaget endnu en redningsstige som opsættes senere på sæsonen.
Niels Ove Jespersen og Leif Volke har tilbudt at montere stigen for enden af arbejdskajen. Aftaler
med Per fjernelse af den gamle tankstander og vandpost
3e. Status på kran.
Havnekranen er desværre ude af drft pt.
Den gik i stykker i juli måned. Og der blev tilkaldt service hvor enkelte dele blev skiftet. Desværre
viser det sig, at det sandsynligvis kræver en omfattende reparation. Bla skal der skiftes et leje. Vi benytter os af lejligheden til at lave fuld service på kranen.
Jørgen og Allan står for arbejdet. Og Jørgen et pt ved at indhente tilbud og datoer.
Vi forventer en større udgift på denne post.
Målet er, at kranen er i drift per 1. oktober, men vi kan desværre ikke love noget. Vi melder ud når vi
kender tidshorisonten.
Hvis der er behov for kranløft i mellemtiden, henviser vi til at medlemmer selv hyrer og betaler for en kran/vognmand. Evt i samarbejde med andre medlemmer.
3f. Status Cafe.
Den nuværende forpagter har opsagt aftalen per 27 August.
Der laves overdragelsesforretning snarest. Deltagere: Mary-Ann, Per, Grete og Michael
Vi laver en grundig evaluering og indhenter forslag og ideer inden vi indgår en eventuel ny
forpagteraftale så vi kan lave en robust aftale der gavner alle havnens medlemmer.
Vi modtager forslag fra erfarne restauratører for at få gode råd og kigge nærmere på fremtidige
kontraktforhold
Ang. rengøring: Da cafeen står for rengøring i klubhus og toiletter skal vi finde en anden løsning for udgangen af sæsonen. Vi forsøger at finde person/personer der vil varetage rengøring, alternativt må vi engagere et firma til rengøring af bla toiletter i mellemtiden.
3g. Sommerfest 2. september.
– Påmindelse om havnens sommerfest. Vi håber på god tilslutning.
3h. Henvendelse vedr. beddingsplads og udsigt. – udgår da vi ikke har modtaget en officiel klage
3i. Nordfjends 2040.
Havnen er blevet inviteret til at deltage i projektet Nordfjends 2040 med fokus på bæredygtig
udvikling af området. Svend og Mary-Ann deltager på næste møde.
3j. Planlagte aktiviteter og kalender.
– udsættes til næste møde.
3k. Møde med Jens (sejlklub)
Der er et ønske om at afholde regelmæssige møder mellem sejlklub og havn. Mary-Ann og Jens vil forsøge at sætte en fast møderække op.

4. Status lokalplan (Kristian) – udsættes til næste møde

5. Status økonomi (Per)
Budgettet er gennemgået med følgende noter.
Der er i år forøgede udgifter til bla: Nye pæle, opretning af bro, vedligehold af klubhus samt
miljøstation og diesel automat. Dette er forventet, og der er budgetteret med et underskud i år med
baggrund i dette.
Desuden forventes nu yderligere udgifter til eftersyn og reparation af havnekranen. Dette ligger ud over det planlagte underskud.
Overordnet er havnens økonomi fortsat sund. Og havnen har en robust kassebeholdning.
6. Toiletforhold (GK) – drøftet i forbindelse med punkt 3f
7. Rengøring (MAC) – – drøftet i forbindelse med punkt 3f
8. Beplantning på øen – forslag fra Gerda (Mac)
Der er stillet forslag om af lave græsset ved shelters til vild natur og blomster (biodiversitet).
Stier til shelters skal fortsat vedligeholdes.
Bestyrelsen synes umiddelbart at forslaget lyder interessant og tager punktet op igen på næste
møde.

9. Klubflag på alle både (Mac)
Vi har modtaget et forslag om tvunget klubflag på alle både. Evt klubflag som en del af havnens
kontingent.
Vi beslutter at bibeholde den nuværende ordning da vi skønner, at det er op til de enkelte
medlemmer.

10. Både op med mast (Mac)
I forbindelse med både med mast på bedding skal formuleringen om betingelserne skærpes.
Bla er der forslag om at både med mast kun kan ligge på bedding i vinterperioden. Dvs tidligst den 1. oktober og senest den 1. Maj.
Allan står for at opdatere information. Vi tager punktet op igen på næste møde.

11. Eventuelt
11a. Stativ til vask af sejl.
Forslag fra sejlklubben om opsætning af pæle/stativ til ophængning/vask af sejl. Evt på
det grønne areal ved siden af masteskuret eller foran mastehuset.
Vi beder om et konkret forslag/tegning på et flytbart system fra sejlklubben.
11b. Gamle både i havn og på bedding.
– tages op som punkt på næste møde.
11c. Legeplads.
Bagenden på skibet på legepladsen er nedtaget da den var i dårlig stand og vurderet som usikker.
Bernd undersøger muligheden for nyt.