Referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni

Referat fra bestyrelsesmødet i Virksund Lystbådehavn den 2. juni.

Deltagere:
Kirsten Pugholm (KP) – formand
Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – næstformand
Grete Glerup (GG) – sekretær
Per Nielsen (PN) – kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Suppleanter:
Rene Fjellerup (RF)
Søren Barasinski (SB)
Afbud: –

Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. maj, 2022.

3. Meddelelser fra formanden – siden sidst (KP)
Kristian deltog standerhejsningen, og fik holdt en fin tale.
Kirsten har været til møde i Kræmmermarkedsudvalget.
Kirsten og Mary Ann har været til godt kursus i fundraising i Skive.
Der har været problemer med fyret og varmeveksleren. Der er bestilt et eftersyn af solvarmeanlægget, og i samme ombæring planlægges et eftersyn af varmesystemet. Fremadrettet planlægges et årligt eftersyn.
Sparekassen Kronjylland har doneret 15.000 kr. til en projekter til klublokalet – Dette indkøb iværksættes i efteråret.
Der er lavet en mappe til cafeen – til rekvisitioner – der skal bruges ifb. med afregningen af drikkevarer og mad.

4. Opgørelse – Bådpladser (Ole, KP)
Ole er inviteret med til bestyrelsesmødet, hvor han bl.a. fortæller, at der ”kun” er 3 tomme pladser i havnen. Han bliver jævnligt kontaktet af bådfolk, der mangler bådpladser. De tre tilbageværende pladser er fra 2,85 m i bredden og nedefter. Han oplever forholdsvis stor efterspørgsel, hvilket både kan skyldes, at havnen er attraktiv, at der er fortsat flere, som ønsker at købe båd. Samtidig er der ikke mange førstegangsbådejer, der forlader havnen. Ole gør derfor opmærksom på, at der mangler bådpladser med mere bredde – Tendensen er ligeledes at bådene bliver bredere.
Ideer til den akutte udfordring:
• Forlængelse af bro 5 og 6?
• Ved bro 7 kan der installeres flydende ”banditter” a la Fur løsningen – Det er dog en udfordring med strømmen.
• Kortsigtet – vi flytter bådene rundt i havnen, så vi udnytter pladserne bedst muligt.
• På længere sigt – Der bør nedsættes et udvalg, der kan arbejde med de bedst mulige løsninger for havnen – Sagen tages op igen til arbejdsmødet i efteråret.
Ole tilbyder at lave en plan for at klarlægge, om det vil give mening at lægge nogle af de smalle pladser sammen, og dermed reducere antallet af bådpladser. Dette arbejde kan evt. laves i forbindelse med evt. udskiftninger af pæle i havnen. Pælene gennemgås senere på året, når bådene er taget op.
På bro 7 er der et ”hul”, hvor der mangler en pæl – Pælebankerne er ”bestilt”, og i ventetiden laves der en midlertidig løsning – Allan og René ser på sagen.
Der mangler rød- /grønne vendbare plastikplader/skilte, og efter en hurtig opgørelse mangler der pt. 11 skilte, og 7 komplette sæt (skilte og bøjler). Der efterlyses muligheden for at få skrevet tal på de grønne sider, så det er muligt at se, hvor bred båsen er.
Ole og Per organiserer økonomien omkring bådpladssituationen.

5. Økonomi – Status (PN)
Per gennemgår økonomien, og det ser fint ud. Autocampere medvirker til at skabe en god økonomi til havnen.
Der sættes ”info-tavle” op ved betalingssystemet, hvor der kan ringes efter hjælp, hvis automaten går i stykker. Per og Søren laver et skilt.

6. Status på multihus (KB, AH)
Kristian har talt med sagsbehandleren i Skive kommune, og sagen er færdigbehandlet, hvilket betyder, at den sendes i nabohøring i en 2 ugers høringsfrist.
Det næste skridt er, at der skal søges fonde. Falder ansøgningsprocessen positivt ud, kan byggeriet påbegyndes til det kommende forår.

7. Håndtering af rester fra opsamling under kranen (SB).
På en arbejdsdag i efteråret har der været 1 m3 restprodukt i sandfanget under kranen. Det vides ikke, hvornår der sidst har været ryddet op under kranen.
Søren og Allan holder øje med mængderne hen over året. Når bådene kommer op i efteråret, tømmes sandfanget – her vurderes mængden, og resterne leveres til rette destruering

8. Introduktion af det nye betalingssystem (PN, SB)
Søren, Kristen og Per har været på kursus i at bruge betalingssystemet – Søren og Per servicere maskinen. Der står kode til sejlerafsnittet på de labels, der kommer ud af systemet.

9. Ny kodeboks ved sejlerkøkken (tal er slidt af) (MAC) Tallene på kodeboksen er slidt af, og der bestilles en ny boks med robuste tal – Søren og Per installerer boksen.

10. Maling af sejlerkøkken. (MAC) Køkkenet skal males ved lejlighed – Vi har maling.

11. Frysere i cafeteria og oprydning i cafeteria (SB) Der er en dialog om cafeteria, og havnens ønsker om brugen af klublokalet. Derudover mødes bestyrelsen d. 13. juni kl. 17.00, hvor der ryddes op i klublokalet.

12. Eventuelt
I forbindelse med føromtalte kursus i fundraising, har vi gratis adgang til en database. Samtidig kan vi få hjælp til ansøgningen hos Skive kommune, hvor der er folk at trække på, der har en solid viden indenfor fondsansøgning.
Vi overvejer, om vi skal søge fonde til bord-/bænkesæt i komposit, som kræver mindre vedligeholdelse.
Per tager sig af Dieseltanken – regnskab, samt bestilling af marine-diesel.

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 18. august 2022 kl. 17.00 i klubhuset.